Datum uitspraak: 18-06-2009
Nummer uitspraak: 104109
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Reeds korte tijd na het begin van het schooljaar heeft de werkgever gesprekken met de werkneemster gestart over de gang van zaken in haar klassen. Het beeld dat uit de verslagen van de gesprekken naar voren komt is dat de leerlingen zich niet gehoord voelden en zich niet serieus genomen voelden door de werkneemster. De oorzaak hiervan lag in haar leshouding die primair gericht was op overdracht van informatie en daarmee een passieve rol van de leerlingen, daar waar de school stond voor een meer activerende didactiek waarbij de leerlingen gebruik maken van activerende werkvormen en er afwisseling in de lessen is. De sfeer in de klassen van de werkneemster was onrustig. Gebleken is dat de werkneemster en de werkgever diepgaand van mening verschillen over visie en wijze waarop omgegaan dient te worden met het gezag in relatie tot de specifieke doelgroep. Zonder dat hiervoor uitsluitend de werkneemster verantwoordelijk kan worden gesteld dient geconcludeerd te worden dat gezien de onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen partijen voorzetting van het dienstverband redelijkerwijze niet van de werkgever verlangd kon worden. Beroep ongegrond onder convertering van de niet juist gehanteerde opzegtermijn.