Datum uitspraak: 12-07-2004
Nummer uitspraak: 102538
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent is geschorst bij wijze van ordemaatregel. Tevens is hem disciplinair ontslag verleend. Gedurende het voornemen tot ontslag en de opzegtermijn is hij geschorst. Het ontslag is gebaseerd op het onderhouden van een niet-werkgerelateerde intieme relatie met een leerlinge, geboren in 1985. De Commissie acht de eerste schorsing in het belang van de instelling en de verlenging van de schorsing gedurende de opzegtermijn redelijk. Voorts overweegt de Commissie dat voldoende is komen vast te staan dat de docent zeer nauwe banden met de leerlinge heeft opgebouwd die een reguliere relatie tussen leraar en leerling overstijgen, hetgeen plichtsverzuim oplevert. Docent dient zich in de omgang met leerlingen steeds bewust te zijn van professionele kaders. Docent was ook nog mentor. Docent heeft geen reden gezien om terughoudendheid te betrachten, ook niet toen de moeder van de leerlinge daar om had gevraagd en ook niet nadat hij door afdelingsdirecteur op de hoogte was gesteld van roddels daaromtrent. De Commissie acht het plichtsverzuim dermate ernstig dat van de werkgever niet kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten. Disciplinair ontslag is onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd.
Beroep ongegrond.