Datum uitspraak: 13-08-2020
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De Landelijke Commissie voor Geschillen LCG WMS deed op 19 december 2019 uitspraak in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag tot het aangaan van een duurzame samenwerking middels toetreding tot de Raad van Inbesteders, met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract. Doel van deze besluiten was deelname aan een glasvezelnetwerk.  
De Commissie verleende het bevoegd gezag toestemming om het besluit tot duurzame samenwerking, onder gelijktijdige sluiting van een dienstverleningsovereenkomst met het bedrijf te nemen. 
Tegen deze uitspraak van de LCG WMS stelde de GMR beroep in bij de Ondernemingskamer. 
De Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak van de LCG WMS.

Toelichting
De Ondernemingskamer is net als de Commissie van oordeel dat het risico op een prijsstijging tijdens de looptijd van het contract niet reel is omdat het bevoegd gezag voldoende mogelijkheden heeft op de prijsstelling invloed uit te oefenen. Het bevoegd gezag heeft verder voldoende informatie aan de GMR verschaft en steeds gemotiveerd inzicht in zijn overwegingen gegeven.. Het opstellen van een programma van eisen is niet altijd noodzakelijk en het bevoegd gezag heeft met een globale prijsvergelijking en inschakeling van een adviesbureau juist gehandeld. Ook de keuze voor de inbestedingsconstructie en voor een lange duur van het contract zijn verdedigbaar volgens de Ondernemingskamer.

Downloaden​

  • Beschikking Ondernemingskamer d.d. 13 augustus 2020, gepubliceerd op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHAMS:2020:2466)
  • Uitspraak LCG WMS d.d. 19 december 2019 (108929)