Datum uitspraak: 10-01-2019
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

Op 30 mei 2018 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak (107952) in een adviesgeschil over het besluit van een bevoegd gezag tot wijziging van zijn beleid over de duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag. Tegen deze uitspraak stelde het bevoegd gezag beroep in bij de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer bevestigde op 10 januari 2019 de uitspraak van de LCG WMS.

Toelichting

In 2013 is de Stichting die de school in stand hield, toegetreden tot een stichting waar meer onderwijsstichtingen toe behoren. Bij deze toetreding werd onder meer afgesproken dat de toetredende school haar zelfstandigheid zou behouden.
In september 2017 deelde de directeur van de school de MR mee dat hij van het bevoegd gezag de opdracht had gekregen de MR mee te nemen in een aantal in gang gezette ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen was dat de school verdergaand integreert en voortaan volledig mee dient te doen binnen de stichting.
De Ondernemingskamer is met de Commissie van oordeel dat uit de integratieopdracht blijkt dat de bestaande wijze van samenwerking niet zou worden voortgezet. Volgens de Ondernemingskamer heeft de Commissie terecht geconcludeerd dat al een besluit was genomen tot verdergaande integratie. Dit besluit is een belangrijke wijziging van het beleid in de duurzame samenwerking met een andere instelling. Dit betekent dat de Stichting de MR vooraf in de gelegenheid had moeten stellen daarover advies uit te brengen. Dit heeft zij ten onrechte niet gedaan.

Downloaden