Datum uitspraak: 01-06-2021
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed op 24 april 2020 uitspraak in een instemmingsgeschil over een plan van aanpak aangaande de besteding van overschotten als gevolg van invoering van de functiemix en nalevingsgeschillen over het verstrekken van informatie en over de verplichting tot het voeren van overleg. De LCG WMS wees de verzoeken van de personeelsgeleding van de GMR ((P)GMR) af.
De Ondernemingskamer verwerpt het beroep van de (P)GMR en bevestigt de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van 24 april 2020.

Toelichting

Het hoger beroep van de (P)GMR bij de Ondernemingskamer is gericht tegen het oordeel van de LCG WMS over de informatievoorziening en de overlegverplichting van het bevoegd gezag.
Informatievoorziening
Net als de Commissie is de Ondernemingskamer van oordeel dat het bevoegd gezag op alle vragen van de (P)GMR over de functiemixgelden heeft gereageerd en dat deze informatieverstrekking voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden. De gegeven informatie geeft voldoende inzicht in de ontvangen functiemixgelden en de besteding daarvan. Bovendien kon het bevoegd gezag volstaan met de mededeling dat de gelden zijn besteed aan andere zaken dan de functiemix, namelijk aan het personeel en de inhuur van personeel in verband met ziektevervanging.
Overleg
Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft het bevoegd gezag in de periode 2014 tot en met 2017 niet aan zijn overlegverplichtingen voldaan. Maar daaraan verbindt de Ondernemingskamer geen consequenties, nu de (P)GMR in die periode ook niet gevraagd heeft om overleg over de functiemix. Daarnaast kan van het bevoegd gezag niet worden verlangd om alsnog overleg met de (P)GMR te voeren over de besteding van de overschotten in de genoemde periode, omdat er geen nog te besteden overschotten meer zijn.

Downloaden

  • Beschikking Ondernemingskamer d.d. 1 juni 2021, gepubliceerd op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHAMS:2021:1923)
  • Uitspraak LCG WMS d.d. 24 april 2020 (109086)

Meer uitspraken Ondernemingskamer

Ga naar uitspraken Ondernemingskamer voor alle uitspraken van de Ondernemingskamer over de Wms.