Datum uitspraak: 04-03-2014
Nummer uitspraak: 106075
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht van een niet met ouderlijk gezag belaste ouder over het onvoldoende verstrekken van informatie door de school. De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat bezwaarde datgene waarover hij in eerste instantie klaagde, heeft ontvangen en dat het aan de orde stellen van meer onderwerpen is voorbehouden aan de met het ouderlijk gezag belaste ouder. In bezwaar oordeelt de behandelend voorzitter dat de bestreden beslissing geen blijk geeft van een onjuiste opvatting, maar dat het evenwel denkbaar is dat de niet-gezaghebbende ouder onder omstandigheden kan klagen over de wijze waarop bepaalde informatie tot stand gekomen is. In dat kader is wel van belang tegen welke school de klacht is gericht. In dit geval had bezwaarde zijn klacht tegen een andere school dienen te richten. Uit het dossier blijkt immers dat het advies om klagers zoon te laten doubleren is gegeven door een andere school, waarvan de zoon van klager op dat moment leerling was. Daarom blijft de bestreden beslissing op andere gronden in stand. Bezwaar ongegrond.