Datum uitspraak: 17-12-2009
Nummer uitspraak: 104395
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders hebben 3 jaar nadat hun kind de school had verlaten een klacht ingediend. Voor het indienen van een klacht geldt een verjaringstermijn; de klacht moet betrekking hebben op een gedraging die zich uiterlijk een jaar vóór het indienen van de klacht heeft voorgedaan (artikel 4 LKC-reglement). De Commissie hanteert deze verjaringstermijn omdat het moeilijker wordt om een betrouwbaar onderzoek in te stellen naar feitelijkheden naarmate de tijd verstrijkt. Bovendien brengen eisen op het gebied van de rechtszekerheid in de meeste gevallen met zich mee dat betrokkenen er na verloop van tijd van uit mogen gaan dat gebeurtenissen uit een verder verleden niet meer opgerakeld zullen worden. Eisen van rechtszekerheid brengen ook met zich mee dat een klacht die al eerder door de Commissie is behandeld, niet voor een tweede keer in behandeling genomen zal worden. Ouders van een ex-leerling kunnen in beginsel klagen over gedragingen en beslissingen in de periode dat de leerling op school stond ingeschreven of mogelijk over gebeurtenissen, die zich in samenhang met het verlaten van de school vlak daarna hebben voorgedaan. Uitgaande van de strekking van de verjaringstermijn kan er in beginsel niet langer dan een jaar nadat de leerling de school heeft verlaten een klacht worden ingediend. De verjaring wordt niet gestuit door met grote tussenpozen zaken (weer) aan de orde te stellen. In casu zijn de klachten over gebeurtenissen op het moment dat de leerling nog op school zat, verjaard. De klachten over de gebeurtenissen nadat de leerling van school is gegaan zijn te laat ingediend. De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk. Tegen het niet in behandeling nemen van de klacht over het leerlingdossier is bezwaar aangetekend. De Voorzitter heeft het bezwaar ongegrond verklaard omdat er niet is gebleken van een voldoende reden om het leerlingdossier niet binnen een jaar nadat de dochter van bezwaarden de school had verlaten, op te vragen. Indien die reden er wel was, hadden bezwaarden zo spoedig mogelijk de klacht over het onvolledig zijn van het dossier moeten indienen en niet weer meer dan een jaar moeten wachten. Hieronder zijn de beslissing in vereenvoudigde behandeling en vervolgens de beslissing op bezwaar opgenomen.