Datum uitspraak: 14-12-2012
Nummer uitspraak: 105530
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde werkt zelfstandig met qua omvang beperkte groepjes leerlingen op het gebied van het rekenonderwijs. Daarvoor gebruikt hij naar eigen inzicht onderwijsmateriaal dat beschikbaar is binnen de school en hij vult dit aan met materiaal dat hij zelf, bijvoorbeeld via internet, verzamelt. Bezwaarde heeft naar eigen inzicht begeleidingstrajecten voor leerlingen mogen bepalen, of dit nu remediërend dan wel gericht moest zijn op hoogbegaafden. Voor hem gold voor de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 een apart rooster waarin deze taken waren uitgesplitst. Zijn werkzaamheden heeft hij overwegend in een apart klaslokaal uitgevoerd buiten aanwezigheid van de groepsleerkracht en de intern begeleider. Bezwaarde onderhield contacten met ouders over de begeleiding van de leerlingen en heeft intern voorstellen gedaan over het rekenonderwijs.
Deze werkzaamheden, de zelfstandige wijze van uitvoering, de contacten met ouders en de voorstellen op het vakgebied passen naar het oordeel van de Commissie niet bij de functie onderwijsassistent (schaal 4) maar in voldoende mate bij die van leraarondersteuner (schaal 7). Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: