Datum uitspraak: 06-01-2003
Nummer uitspraak: 102108
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent met maximumschaal 10 en maakt aanspraak op waardering als BVE-docent 11.
Hij voert aan dat sprake is van ongelijke beloning in gelijke gevallen. dat de werkgever onvoldoende informatie verzameld heeft en informatie heeft achtergehouden. De werknemer stelt onderwijsprogramma's te ontwikkelen en vorm te geven aan onderwijsorganisatieverandering en onderwijsvernieuwing. De Commissie constateert dat de werkgever niet in alle gevallen bij de direct-leidinggevende van de betrokkene, en zo ook bij deze werknemer, informatie heeft ingewonnen. Ook ontbreken bepaalde formulieren in het dossier van betrokkene. De Commissie acht dit onzorgvuldig. Omdat de Commissie voldoende informatie heeft gekregen en om redenen van proceseconomie verwijst zij de zaak niet terug maar doet zelf uitspraak. De werknemer heeft onvoldoende aangetoond dat sprake is van ongelijke behandeling van werknemers. Daarenboven is de concrete inhoud van de functie maatgevend, deze kan niet getoetst worden aan de functie-inhoud van de functies van collega's. Voor wat betreft de inhoud van de werkzaamheden concludeert de Commissie dat de werknemer een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en dat zijn werkzaamheden passen binnen de beschrijving van BVE-docent 10.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: