Datum uitspraak: 15-01-2020
Nummer uitspraak: 109054
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een hoogbegaafde leerling met een schooltrauma valt in de eerste klas van het Gymnasium al na enkele weken uit. Anderhalf jaar later start de leerling opnieuw op de school, maar komt weer thuis te zitten. Het samenwerkingsverband geeft een tlv vso af met een geldigheid tot 31 juli 2024. De ouders van de leerling vinden dat hun zoon vanwege zijn cognitieve mogelijkheden niet op zijn plaats is binnen het vso. Zij vinden dat de tlv voor een te lange periode is afgegeven.

Advies van de Commissie
De tlv kan in stand blijven, mits voorzien van een duidelijke motivering. De duur van de tlv kan worden bekort.

Toelichting
Er is sprake van een leerling die structureel thuiszit en waarbij stap voor stap re-integratie in het onderwijs nodig is. Binnen het vso kan de leerling het beste worden ondersteund bij het opbouwen van een schoolritme. 
De tlv kan gehandhaafd blijven, mits het samenwerkingsband in de beslissing op bezwaar de gronden waarop de tlv is afgegeven duidelijk toelicht. 
Partijen zijn het eens geworden over een bekorting van de duur van de tlv. Een tlv vso moet afgegeven zijn voor tenminste de duur van een schooljaar.