Datum uitspraak: 20-10-2009
Nummer uitspraak: 104186
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde stelt primair dat de wijze van waarderen niet juist is omdat vrijwel geen enkele van de in het functieprofiel omschreven werkzaamheden door hem worden verricht. Zijn werkzaamheden zijn wel opgenomen in een bij het functieprofiel behorend deltadocument wat heeft geleid tot een waardering in schaal 8. De Commissie overweegt dat het opstellen van een generieke functiebeschrijving gecombineerd met een afzonderlijk op de persoon geschreven document, in beginsel is toegestaan. In casu zijn de werkzaamheden van bezwaarde echter nauwelijks terug te vinden in de generieke functiebeschrijving, is deze functiebeschrijving lager gewaardeerd dan het bijbehorende deltadocument en is het aan het deltadocument door de werkgever toegekende scoreprofiel niet juist. Dientengevolge heeft de werkgever niet in redelijkheid tot de bestreden indelingsbeslissing kunnen komen. De Commissie adviseert de werkgever te komen tot een nieuwe functiebeschrijving en deze te doen waarderen door een extern, gecertificeerd, bureau. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: