Datum uitspraak: 14-05-2007
Nummer uitspraak: 103397
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster wenst indeling in de functie van Docent schaal 12.  Haar werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de opleiding POH vallen in beginsel onder de kernactiviteit "Onderwijsontwikkeling" van het profiel van Docent schaal 12, maar omdat deze werkzaamheden dateren van vóór de referteperiode dienen zij bij de indeling buiten beschouwing gelaten te worden. De overige werkzaamheden betreffende POH vallen onder het functieprofiel van Docent schaal 11. De werkzaamheden voor de opleidingen MWD en GPW zijn door de werkgever opgedragen taken welke in aanmerking genomen dienen te worden bij de indeling. Het betreft in overwegende mate onderwijsgevende taken behorend tot het functieprofiel van Docent met schaal 11. Het domeinoverstijgend aspect van deze taken is geen discriminerend criterium tussen de profielen Docent 11 en 12. De solistische positie van werkneemster en het feit dat zij weliswaar frontaal onderwijs geeft maar dat daarbij ruimte is voor interactie, zijn aspecten die in de functieprofielen Docent 11 en 12 geen onderscheidend criterium vormen.
Bezwaar ongegrond.