Datum uitspraak: 01-06-2007
Nummer uitspraak: 103390
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster wenst indeling als Beleidsadviseur 3 schaal 11. De werkzaamheden van de werkneemster in het kader van de accreditatie waren operationeel van aard. Het betrof het verzamelen en presenteren van informatie en het voorlichten van het personeel. Aan het opstellen van het plan om de accreditatie van de opleiding te bereiken, heeft zij geen bijdrage geleverd. Ten aanzien van de participatie in het auditteam geldt dat de werkneemster hierbij geen analyserende werkzaamheden verrichtte. Er was sprake van het ondersteunen bij het uitdragen van beleid door anderen. Aldus betroffen deze werkzaamheden niet het behandelen van tactische vraagstukken zoals beschreven in het indelingscriterium "Complexiteit beleidsadvisering". Bij voornoemde werkzaamheden geldt weliswaar dat de werkneemster een grote mate van zelfstandigheid in haar werkzaamheden kende, maar dit laat onverlet dat zij onder verantwoordelijkheid van een projectleider en/of lijnmanager functioneerde met wie afstemming over de werkzaamheden plaats vond.
Voor het indelingscriterium "Uitdragen van beleid" is niet gebleken is dat de werkneemster in haar werkzaamheden in het kader van de auditorenpool en het accreditatietraject van de opleiding was belast met het zelfstandig uitdragen van beleid. Zij had alleen een informerende en ondersteunende rol.

Trefwoorden: