Datum uitspraak: 05-11-2007
Nummer uitspraak: 103516
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

103516/103592/103593/103594/103595/103596/103597/103598/
103599/103600/103601/103602/103603/103604/103605/103606
Werknemers menen dat de functie hoger gewaardeerd moet worden. Er is volgens hen onvoldoende overleg met hen gevoerd en waardering in schaal 10 houdt volgens de werknemers in dat het een onderwijsondersteunende functie is. De functie is te vergelijken met de bijvakdocent Piano. De Correpetitor is de blikvanger van de school en dat komt niet terug in de waardering.
De werkgever heeft  volgens het plan van aanpak gehandeld en voldoende overleg met de werknemers gevoerd. Dat de functie van de Correpetitor te vergelijken is met de functie van de bijvakdocent Piano in die zin dat er sprake is van een zekere gelijkenis tussen beide functies, is wellicht het geval. Er zijn echter ook in het oog springende verschillen tussen de functies zoals bijvoorbeeld het ontbreken van ontwikkeltaken bij de Correpetitor. De vergelijking is echter niet van doorslaggevend belang voor beantwoording van de vraag of de functie van Correpetitor juist is gewaardeerd. Hiervoor dient bezien te worden of de gehanteerde waarderingssystematiek juist is toegepast waarbij uitgegaan moet worden van de beschrijving van de functie van de werknemers. Gesteld noch gebleken is dat de scores op de kenmerken van de functie onjuist zouden zijn. Dat de functie een onderwijsondersteunende functie zou zijn is door de werkgever weersproken en is ook overigens niet gebleken.
Bezwaar ongegrond.