Datum uitspraak: 20-04-2007
Nummer uitspraak: 103152
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Hoofddocent 1.Voor wat betreft uitvoerende werkzaamheden is een onvoldoende specifieke koppeling naar het van toepassing zijnde functieprofiel gemaakt. Gesteld noch gebleken is dat de werknemer in deze werkzaamheden belast is met het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van studenten bij het uitvoeren van opdrachten en leertaken zoals omschreven in de het resultaatgebied "Onderwijsuitvoering" van het functieprofiel van Hoofddocent. Evenmin is gebleken dat de werknemer voor genoemde werkzaamheden betrokken is bij het ontwikkelen van opleidingsprofielen en het op basis daarvan zorgdragen voor de ontwikkeling van met elkaar samenhangende onderwijsonderdelen, hetgeen valt onder het resultaatgebied "Onderwijsontwikkeling" van het functieprofiel van Hoofddocent. De projectwerkzaamheden hebben plaatsgehad onder het projectleiderschap van de lector. Daarenboven heeft invulling van het project in belangrijke mate plaats gehad door studentengroepen, zodat de werkzaamheden in het kader van dit project een meer begeleidend karakter hebben gehad. De werkzaamheden in het kader van het tweede project ontberen specifieke vorm, inhoud en kaders en vallen niet onder het functieprofiel van Hoofddocent. De werkzaamheden in het kader van de Maatwerkstudie Medische techniek betroffen het ontwikkelen van een afstudeerrichting. Het gaat dan om het inhoudelijk ontwikkelen van een onderwijsonderdeel, hetgeen behoort tot het resultaatgebied "Onderwijsontwikkeling" van het functieprofiel Docent. In de werkzaamheden in het kader van de differentiatie HCT heeft de werknemer geparticipeerd in het opstellen van het beroepsprofiel en bij de vertaling daarvan in het leerplan. De werknemer werkte hierin niet zelfstandig, maar was mede verantwoordelijk voor het eindresultaat. Daarenboven is niet gebleken dat de werknemer functioneerde als differentiatieleider.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: