Datum uitspraak: 08-11-2006
Nummer uitspraak: 103038
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent met maximumschaal 12 doch is reeds vanaf 1993 werkzaam als eerst Hoofd propedeuse, later als Coördinator propedeuse met uitzicht op maximumschaal 13. Werknemer bepleit op grond van haar werkzaamheden een indeling in de functie van Senior docent schaal 12. Ook vindt zij de gevolgde procedure onzorgvuldig en niet transparant. De Commissie oordeelt dat de gevolgde procedure niet tot gegrondheid van het bezwaar kan leiden. De Commissie gaat bij de beoordeling uit van het nieuwe functieprofiel van Senior docent zoals vastgesteld op 19-12-2005. De taken van de werknemer als coördinator propedeuse betreffen met name de gang van zaken aangaande de studieloopbaan van studenten in de propedeuse. Zij coördineert en plant het gehele proces betreffende de doorstroom van studenten. Hierbij is zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor wat betreft de interne organisatie en voor de studieloopbaanbegeleiding van de studenten. Deze werkzaamheden gaan de kernactiviteit van het resultaatgebied 'Organisatie' van de Docent verre te boven. De werknemer verricht haar werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid en zij draagt ook verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg en rendement van de propedeuse, zijnde een afgerond deel van het onderwijsproces. Aldus zijn deze werkzaamheden qua aard en inhoud meer verwant aan en onder te brengen in het resultaatgebied "Organisatie inclusief inhoud en kwaliteitszorg op langere termijn" van het functieprofiel van Senior docent. Uit de aard van de werkzaamheden van de werknemers volgt dat het voor haar niet mogelijk is om de kernactiviteiten te verrichten behorend bij de overige resultaatgebieden van de Senior docent. De werkgever heeft echter aangegeven in een brief aan de Commissie en voorts beschreven in het functieprofiel van Senior docent, dat ook een kwalitatief en kwantitatief hoge score op één van de afzonderlijke resultaatgebieden een indeling in een hoger functieprofiel kan rechtvaardigen.
Bezwaar gegrond.