Datum uitspraak: 02-03-2007
Nummer uitspraak: 103364
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in functieprofiel Docent 1 (schaal 12) en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. Partijen verschillen van mening over twee van de vier indelingscriteria, namelijk "onderwijsontwikkeling" en "onderwijsuitvoering".  Aangaande "Onderwijsontwikkeling" van het functieprofiel Docent 1 geldt dat de werknemer naar  betrokken is geweest bij het ontwikkelen van onderdelen van een onderwijsprogramma, maar dit betreft niet het gehele onderwijsprogramma. Geenszins is sprake van verantwoordelijkheid voor de studielijn of een studierichting. Voor "onderwijsuitvoering" geldt dat er een breed spectrum van werkzaamheden is waarbij op onderdelen nadere specialisatie mogelijk is, maar welke niet heeft plaats gehad. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de werknemer beschikt over diepgaande kennis van de samenhang in een domein. De stagewerkzaamheden heeft de werkgever in redelijkheid buiten beschouwing gelaten bij de indeling omdat deze werkzaamheden in het kader van mobiliteitsbevordering betreffen waarbij van een rechtstreeks verband met de functieopdracht geen sprake is. Of sprake is van ongelijke behandeling behoort niet tot de bevoegdheid van de Commissie, welke beperkt is tot het uitbrengen van een advies over de vraag of de werkgever de functie van de werknemer methodisch juist heeft ingedeeld.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: