Datum uitspraak: 19-06-2007
Nummer uitspraak: 103370
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie oordeelt dat de werknemer voldoet aan alle indelingscriteria behorende bij de functie van Docent 3 schaal 10 maar niet aan de indelingscriteria van de Docent 2. De functie van Docent 3 met schaal 10 is derhalve als meest passende functie aan te merken. Ten aanzien van de procedurele bezwaren van de werknemer oordeelt de Commissie dat het toetsingskader van de Commissie bestaat uit het Plan van Aanpak, het functiebouwwerk en de beschrijving en waardering van de daarin opgenomen functies, dit alles zoals vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsorganen en na overleg met de locale vakorganisaties op basis van de CAO-HBO (met daarin opgenomen het Protocol functieordening II en de Functiematrix conversiebestand HBO). De hogescholen hebben daarbij de vrijheid om af te wijken van de benamingen en de beschrijvingen van de in het conversiebestand opgenomen functies. Het resultaat van de inspraak- en overlegprocedures is voor de Commissie een gegeven. Of sprake is van ongelijke behandeling behoort niet tot de bevoegdheid van de Commissie, welke beperkt is tot het uitbrengen van een advies over de vraag of de werkgever de functie van de werknemer methodisch juist heeft ingedeeld.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: