Datum uitspraak: 22-12-2006
Nummer uitspraak: 103308
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent code 2.04 met schaal 13. Werkgever koos voor beleidsarme invoering van de nieuwe functieordening, zijnde een 1 op 1 indeling van de functie in een functie met dezelfde schaal uit het functieboek van de werkgever. Maar werkgever en interne bezwarencommissie zijn bij beoordeling bezwaar uitgegaan van functies die niet in het functieboek van de hogeschool voorkomen. De Commissie acht dit geen juiste gang van zaken en gaat bij haar beoordeling uitsluitend uit van het bij de werkgever ingevoerde functieboek. De Commissie oordeelt dat een groot deel van de werkzaamheden van de werknemer betrekking heeft op het coördineren van het onderzoeksprogramma XX. De integrale verantwoordelijkheid voor het al dan niet - jaarlijks - opnemen van XX in het opleidingsprogramma ligt bij de opleidingsdirecteur en niet bij de werknemer. Het strategisch hogeschoolbeleid is niet het kader waarbinnen de werknemer werkzaam is; de werknemer is binnen de algemene kaders van de opleiding en de vastgestelde Onderwijs- en examenregelingen (OER-en) werkzaam. Weliswaar strekken de werkzaamheden van de werknemer zich uit over meerdere opleidingen en zijn deze daardoor hogeschoolbreed doch de werkzaamheden zijn niet opleidings- of instellingsoverstijgend omdat de werknemer, in tegenstelling tot de opleidingsdirecteur, niet kan ingrijpen in de opleidings- en onderzoeksprogramma's van de andere opleidingen. Ook geeft de werknemer geen hiërarchische leiding aan de collega-docenten van de andere opleiding, zoals omschreven in de functiebeschrijving van Docent, code 2.04. Ook dat valt onder de bevoegdheid van de desbetreffende opleidingsdirecteur.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: