Datum uitspraak: 14-03-2007
Nummer uitspraak: 103218
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer was Hogeschooldocent schaal 12. Hij bestrijdt de gehanteerde referentieperiode van twee jaar omdat er in die periode problemen geweest zijn over waar hij zou worden ingezet. Hij stelt voorts dat de werkgever ten onrechte bepaalde werkzaamheden buiten beschouwing heeft gelaten. Tot slot stelt hij dat de werkgever aansluiting moet zoeken bij de functies van het Conversiebestand: de Docent schaal 10-functie van de hogeschool bevat volgens hem kenmerken van de Docent schaal 11 uit het Conversiebestand. De werkgever stelt dat de invoeringsprocedure niet de mogelijkheid biedt af te wijken van de referentieperiode. De door de werknemer verrichte werkzaamheden liggen voor het overgrote deel op het gebied van de Docent schaal 10. De overige werkzaamheden waren niet relevant en niet opgedragen. De functietitels en profielen uit het Conversiebestand sluiten niet één op één aan op de feitelijke situatie binnen de hogescholen. Het toetsingskader van de Commissie bestaat uit het Plan van Aanpak, het functiebouwwerk en de beschrijving en de waardering van de daarin opgenomen functies zoals deze tot stand zijn gekomen op basis van de CAO-HBO. Dit resultaat van het lokale overleg vormt voor de Commissie in beginsel een gegeven. De Commissie kan onder omstandigheden, namelijk indien een bezwaarde daar gemotiveerd een beroep op doet en/of indien de Commissie daartoe zelf gerede aanleiding ziet, de waardering toetsen van FUWA-HBO-functies die geen voorbeeldfuncties zijn en die ook niet ongewijzigd zijn overgenomen uit het Conversiebestand. De werkgever heeft de functie ingedeeld op basis van de taakoverzichten. Dit is in overeenstemming met het Plan van Aanpak. Inzetbaarheidproblemen gedurende de referentieperiode vormen in dit geval onvoldoende reden om een afwijkende referentieperiode te hanteren. De taken op het gebied van onderwijsontwikkeling zijn uitsluitend op het eigen vakgebied gelegen, hetgeen past in het profiel van de Docent schaal 10. De Commissie acht zich in dit oordeel gesteund door het advies van de door haar ingeschakelde externe deskundige.
Bezwaar ongegrond.