Datum uitspraak: 08-11-2006
Nummer uitspraak: 103030
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster bepleit op grond van haar werkzaamheden als studiefasecoördinator indeling in profiel Senior docent schaal 12. De Commissie overweegt dat de taken van de werknemer als coördinator propedeuse met name de gang van zaken aangaande de studieloopbaan van studenten in de propedeuse betreffen. Zij coördineert en plant het gehele proces betreffende de doorstroom van studenten. Hierbij is zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor wat betreft de interne organisatie en voor de studieloopbaanbegeleiding van de studenten. De kernactiviteit van het resultaatgebied "Organisatie" van het functieprofiel van Docent is omschreven als het leveren van een bijdrage aan de organisatie van het onderwijs door mede zorg te dragen voor de uitvoering van het operationele onderwijsproces. Naar het oordeel van de Commissie gaan de werkzaamheden van de werknemer als coördinator propedeuse deze kernactiviteit verre te boven. De werknemer verricht haar werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid en zij draagt ook verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg en rendement van de propedeuse, zijnde een afgerond deel van het onderwijsproces. Aldus zijn deze werkzaamheden qua aard en inhoud meer verwant aan en onder te brengen in het resultaatgebied "Organisatie inclusief inhoud en kwaliteitszorg op langere termijn" van het functieprofiel van Senior docent. Uit de aard van de werkzaamheden van de werknemer volgt dat het voor haar niet mogelijk is om de kernactiviteiten te verrichten behorend bij de overige resultaatgebieden van de Senior docent. De werkgever heeft aangegeven dat ook een kwalitatief en kwantitatief hoge score op één van de afzonderlijke resultaatgebieden een indeling in een hoger functieprofiel kan rechtvaardigen. Gelet hierop oordeelt de Commissie dat het functieprofiel van Senior docent het meest passend is.
Bezwaar gegrond.