Datum uitspraak: 03-07-2007
Nummer uitspraak: 103405
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Hogeschooldocent schaal 12. De werkgever heeft de systematiek juist toegepast. De met de MR overeengekomen uitvoeringsregels die de werkgever hanteert, gelden als gegeven en worden marginaal getoetst. De werkzaamheden in het kader van internationalisering betroffen het opzetten van uitwisselingsprogramma's met hogescholen in het buitenland en het organiseren van excursies in het buitenland. In deze uitwisselingsprogramma's werden studenten de gelegenheid geboden keuzemodules van beperkte omvang te volgen. De werkzaamheden in dit kader zijn naar het oordeel van de Commissie in overwegende mate van organisatorische aard. Voor zover sprake was van ontwikkeling betrof dit ontwikkeling van modules. Ontwikkeling van het curriculum van de opleiding was niet aan de orde. Het door de werknemer onderhouden van een netwerk met hogescholen in het buitenland gebeurde onder verantwoordelijkheid van de Dean. Deze initieerde en bepaalde hoe hiermee binnen de vastgestelde strategische doelen werd omgegaan. De werkzaamheden in het kader van het lidmaatschap van de kenniskring van het lectoraat arbeidsverhoudingen werden verricht in het kader van deskundigheidsbevordering. Van inhoudelijke aansturing van collega's en van een relevante terugkoppeling naar dan wel invloed op het curriculum van de opleiding is niet gebleken.
Bezwaar ongegrond.