Datum uitspraak: 25-04-2007
Nummer uitspraak: 103412
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is in afwijking van advies interne bezwarencommissie ingedeeld in functie Docent. Interne commissie overwoog dat werknemer als gezichtsbepalende trekker de facto sturing geeft als beschreven bij profiel hogeschooldocent. De werkgever heeft bij het indelen van de functies gebruik gemaakt van de interne Handleiding Functieordenen waarin een explicitering van de in het Plan van Aanpak opgenomen indelingscriteria. Commissie maakt niet alleen de toepassing van de Handleiding, maar ook de explicitering van de criteria tot onderwerp van haar toetsing, zij het dat de werkgever ter zake over beleidsvrijheid beschikt. De werkgever wenst thans blijkbaar (nog) geen gebruik te maken van de mogelijkheid om werkzaamheden, die naar hun bewoording aan te merken zijn als leidend tot indeling in de functie van Docent, niettemin vanwege hun invloed op het hele curriculum aan te merken als leidend tot indeling in de functie van Hogeschooldocent. Dit is onderwerp van gesprek in het managementteam. Werkgever heeft in redelijkheid zo kunnen handelen. Niet uit te sluiten dat de werkzaamheden, mede vanwege de toonaangevende positie op het vakgebied, op enig moment, dan wel na nadere besluitvorming in het managementteam, zullen voldoen aan de criteria voor indeling in functie Hogeschooldocent. De gedurende de referentieperiode opgedragen werkzaamheden leiden niet tot die conclusie.
Bezwaar ongegrond.