Datum uitspraak: 05-11-2007
Nummer uitspraak: 103333
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt dat hij ingedeeld dient te worden in het profiel van Instructeur. De verantwoordelijkheid van de werknemer voor de vier verschillende practica valt onder de kernactiviteiten van het functieprofiel Onderwijsassistent, namelijk "Onderwijspractica" en "Instructie". Dat de werknemer verantwoordelijk zou zijn voor de inrichting van het practicumlokaal is niet gebleken. Wel is het zo dat hij belast is met beheerswerkzaamheden welke echter onder de kernactiviteit "Beheer en onderhoud onderwijsmiddelen en faciliteiten" van het functieprofiel Onderwijsassistent vallen. Voorts is gebleken dat de werknemer in de referteperiode onder meer belast is geweest met het verbeteren en aanpassen van lesmateriaal alsmede met het regelen van de herkansingen van studenten. Dit betreft werkzaamheden behorend tot het functieprofiel van Instructeur. Aldus was de werknemer in de referteperiode belast met taken die voor een belangrijk deel behoorden tot het profiel Onderwijsassistent maar ook met taken die behoorden tot het profiel Instructeur. De Commissie dient te beoordelen of de werkgever het profiel Onderwijsassistent redelijkerwijze heeft kunnen aanmerken als het meest passende profiel voor de indeling van de functie van werknemer, hetgeen een marginale toetsing inhoudt. De Commissie beantwoordt die vraag bevestigend omdat, gelet op de aard en inhoud van de werkzaamheden van appellant, zij geen aanleiding ziet voor het oordeel dat het profiel Instructeur redelijkerwijze meer passend zou zijn.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: