Datum uitspraak: 09-10-2019
Nummer uitspraak: 108854
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vso-school vraagt in overleg met ouders voor de leerling van veertien jaar met uitstroomprofiel "taakgerichte dagbesteding" een tlv aan voor de duur tot het einde van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van twintig jaar bereikt. Conform het beleid van het samenwerkingsverband kent zij een tlv toe tot einde schooljaar waarin de leerling achttien jaar wordt. Ouders kunnen zich niet vinden in de duur van de afgegeven tlv.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het besluit deugdelijk te motiveren.

Toelichting
Het samenwerkingsverband heeft beleidsvrijheid. De school en ouders hebben beargumenteerd waarom het vasthouden aan het beleid in het individuele geval onredelijk is. Het samenwerkingsverband kan dan niet volstaan met een enkele verwijzing naar het beleid, maar moet nader motiveren hoe zij tot haar besluit is gekomen.