Datum uitspraak: 24-05-2012
Nummer uitspraak: 105223
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bezwaar is niet-ontvankelijk voor zover het is gericht tegen het aan bezwaarde onthouden van promotie, dan wel tegen dat zij op grond van (een beoordeling van) haar functioneren of haar kwaliteiten niet in aanmerking is gekomen of gebracht voor een andere functie. Deze gronden vallen namelijk buiten het bereik van artikel D-15 CAO BVE. In de CAO zijn geen vereisten opgenomen waaraan een beslissing als genoemd in artikel D-15 lid 2 CAO BVE moet voldoen. Voldoende is dat uit de bestreden beslissing een oordeel van de werkgever kan worden afgeleid over de waardering van de functie van de werknemer of de beschrijving van de functie in relatie tot de aan de werknemer opgedragen taken. Daar uit de bestreden beslissing volgt dat bezwaarde niet in aanmerking komt voor de functie Senior Docent LC en in het bezwaarschrift is aangevoerd dat bezwaarde zich daarmee niet kan verenigen, omdat haar werkzaamheden zich op dat niveau bevinden, is er voldaan aan de vereisten van artikel D-15 CAO BVE. Op grond van het voorgaande is de Commissie bevoegd en is het bezwaar in zoverre ontvankelijk. Gebleken is dat bezwaarde niet is belast met werkzaamheden of verantwoordelijkheden die wijzen op een bijzondere verzwaring van haar taken als Docent LB. Die functie en de daarbij behorende waardering in schaal LB is passend. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: