Datum uitspraak: 04-04-2018
Nummer uitspraak: 108110
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Twee deskundigen van het samenwerkingsverband adviseerden over de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Daarna is de tlv toegekend. De ouders maken daartegen bezwaar. Zij vinden dat de geraadpleegde deskundigen niet onafhankelijk zijn.

Advies van de Commissie
Als het samenwerkingsverband bij de heroverweging van de tlv zorgt voor  tenminste twee draagkrachtige en verifieerbare deskundigen-verklaringen, kan de tlv bij de beslissing op het bezwaar in stand blijven.

Toelichting
De deskundigen mogen in dienst zijn van het samenwerkingsverband; dat heeft de Raad van State eerder al bepaald. Zij moeten wel onpartijdig hun objectief advies formuleren op basis van hun eigen deskundigheid die los staat van de opvatting van alle andere betrokkenen bij de tlv-beslissingen. De onpartijdigheid staat in deze casus onder druk omdat de deskundigen intensief betrokken zijn geweest bij het proces om te komen tot het tlv-besluit. In het deskundigenadvies is niet getoetst aan de criteria uit het Ondersteuningsplan. Ook is daarin niet ingegaan op de vraag waarom een arrangement voor de leerling niet passend is.