Datum uitspraak: 01-08-2018
Nummer uitspraak: 108211
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het samenwerkingsverband geeft voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal onderwijs, cluster 4. De moeder maakt bezwaar omdat zij meent dat de gedragsproblematiek niet zo ernstig is dat haar dochter naar speciaal onderwijs moet. Zij vindt dat een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs moet worden afgegeven. 

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven mits deze wordt voorzien van een nadere motivering en twee draagkrachtige en verifieerbare deskundigenverklaringen. 

Toelichting
Het deskundigenadvies bevat veel informatie die een-op-een overgenomen is uit de informatie die de school en de moeder hebben aangedragen. Door de wijze waarop het deskundigenadvies is opgesteld, lijkt het alsof de deskundigen het samenwerkingsverband zelf zijn. Deskundigen moeten zelf een advies geven. Daarnaast ontbreekt in het deskundigenadvies de toetsing van de aanvraag aan de criteria voor toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring moet nader worden gemotiveerd. Als deze twee gebreken worden hersteld, kan de toelaatbaarheidsverklaring in stand blijven. Gelet op de gedragsproblematiek van de leerling en haar ondersteuningsbehoefte, en het uitblijven van positieve effecten van de ondersteuning die de school heeft ingezet, is de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs op goede gronden genomen.