Datum uitspraak: 09-05-2019
Nummer uitspraak: 108669
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het samenwerkingsverband geeft voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs cluster 4 af. 
De moeder maakt bezwaar omdat geen sprake van ernstige gedragsproblemen zou zijn en de school voorbarig heeft besloten dat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien omdat er pas recent externe hulpverlening was ingeschakeld.
Om thuiszitten te voorkomen, heeft moeder ingestemd met een plaatsing van haar zoon op een so-school.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te heroverwegen. Als het samenwerkingsverband de tlv-so wil handhaven moet hij het besluit deugdelijk motiveren en voorzien van twee nieuwe deskundigenverklaringen.

Toelichting
Het is niet inzichtelijk gemaakt op basis van welke criteria en overwegingen het samenwerkingsverband tot het oordeel is gekomen dat de leerling op het speciaal onderwijs zou zijn aangewezen. Niet duidelijk is wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en wat de school al aan onderwijs- en ondersteuningsinstrumenten voor hem had ingezet.
Het samenwerkingsverband heeft het besluit genomen op basis van een zeer summier dossier. De geraadpleegde deskundigen zijn ook van dit summiere dossier uitgegaan. De deskundigenverklaringen voldoen niet. Een van de deskundigen is verbonden aan de ontvangende school en daarmee belanghebbende. De andere deskundige was reeds inhoudelijk bij de begeleiding van de leerling op school betrokken. Als het samenwerkingsverband de tlv-so wil handhaven, moet het het besluit deugdelijk motiveren en voorzien van twee nieuwe deskundigenverklaringen.