Datum uitspraak: 13-06-2018
Nummer uitspraak: 108184
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Twee deskundigen die op verzoek van het samenwerkingsverband advies uitbrengen over de toelaatbaarheid van een leerling, zijn ook betrokken geweest bij de aanvraag van de tlv. De moeder van de leerling maakt hiertegen bezwaar.

​Advies van de Commissie
Als het samenwerkingsverband bij de heroverweging van de tlv zorgt voor twee nieuwe, dragende deskundigenverklaringen, kan de tlv onveranderd in stand blijven.

Toelichting
Artikel 8:34 van de Algemene wet bestuursrecht verlangt dat de deskundige zijn opdracht onpartijdig en naar beste weten vervult. Dit betekent onder meer dat de deskundige een zelfstandige en verifieerbare deskundigenverklaring opstelt. Voor de totstandkoming van een zelfstandig en helder deskundigenadvies is het daarom nodig dat de rol van de deskundige beperkt blijft tot de rol van onpartijdige deskundige die op basis van het door het samenwerkingsverband samengestelde dossier zijn advies geeft. Dat de deskundige ook de aanvraag voor zijn rekening neemt, is met deze rol onverenigbaar.