Datum uitspraak: 13-04-2021
Nummer uitspraak: 109702
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling zit in groep 5 op een reguliere basisschool en ontvangt individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied en voor het zelfstandig werken, maar zonder het gewenste resultaat. Het samenwerkingsverband kent een tlv-sbo toe. Ouders zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat hun zoon op een reguliere school kan blijven met de juiste ondersteuning en begeleiding. Bovendien heeft het samenwerkingsverband de resultaten van een lopend intelligentieonderzoek niet afgewacht.

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven tenzij afgerond nieuw onderzoek aanleiding geeft tot een andere afweging.

Toelichting
Ondanks het langdurig inzetten van een extra arrangement kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
De leerling is gebaat bij een duidelijke omgeving waarin regels en afspraken bekend zijn en consequent worden gehanteerd. Verder heeft de leerling een vaste leerkracht nodig die hem steunt, preventief handelt en bijstuurt op lastige momenten. Binnen het sbo kan de leerling extra ondersteuning krijgen in een kleinere groep, waar hij individuele uitleg en instructie krijgt en waar ook aandacht is voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het sbo is gelet hierop thans het meest passend voor deze leerling.