Datum uitspraak: 01-05-2019
Nummer uitspraak: 108653
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is door de school geschorst wegens gedragsproblematiek, gerelateerd aan een vorm van ADHD. Twee proefplaatsingen op andere reguliere scholen hebben niet geleid tot een definitieve plaatsing. Daarna is de tlv aangevraagd.

Advies
De tlv kan in stand blijven, mits voorzien van een duidelijke toelichting.

Toelichting
De leerling liet op de school spanningsgevoeligheid, frustratie en externaliserende gedragsproblematiek zien, waarbij hij fysiek grensoverschrijdend kon worden jegens medeleerlingen en leerkrachten. De in kaart gebrachte ondersteuningsbehoefte overstijgt volgens de deskundigen de mogelijkheden van regulier basisonderwijs. De tlv kan gehandhaafd blijven mits het samenwerkingsverband in de beslissing op bezwaar de gronden waarop de tlv is afgegeven toelicht.
Inmiddels is de leerling, anders dan bij het nemen van het tlv-besluit, ingesteld op medicatie. Daarom adviseert de Commissie de duur van tlv te bekorten zodat eerder een evaluatie kan plaatsvinden welke vorm van onderwijs passend is voor de leerling.