Datum uitspraak: 10-05-2022
Nummer uitspraak: 2022026204
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt onderwijs binnen het regulier basisonderwijs. De leerling vertoont ongewenst gedrag en de ouders en de school worden het niet eens over de oorzaak en aanpak. Het ongewenst gedrag leidt volgens de school tot onrust in de groep. De school vraagt een tlv-so aan, die het samenwerkingsverband toekent. Ouders zijn het hier niet mee eens.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
Er kleven verschillende gebreken aan de tlv. 
De deskundigenverklaringen voldoen niet. Er is sprake van een gezamenlijk verklaring die bovendien weinig inzicht geeft in de redenen voor het advies voor speciaal onderwijs. De tlv is niet goed gemotiveerd. Een verwijzing naar de deskundigenverklaring ontbreekt en ook verder bevat het besluit geen toelichting. 
Het dossier biedt te weinig inhoudelijke aanknopingspunten voor de conclusie dat aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling het beste tegemoet gekomen kan worden in het speciaal onderwijs.