Datum uitspraak: 02-01-2020
Nummer uitspraak: 109028
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit langer dan twee jaar thuis. Ter observatie en met als doel hem weer aan het onderwijs te laten deelnemen, zit de leerling tijdelijk op een so-school. Het samenwerkingsverband geeft na overleg met de moeder en de so-school een tlv-so af. De leerling kan daardoor op de so-school blijven. De moeder is het eens met de afgifte van de tlv-so, maar níet met de motivering.

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven, mits voorzien van twee aparte deskundigenverklaringen en een aangepaste motivering.

Toelichting
De moeder is het eens met de afgifte van de tlv-so. Toch heeft zij belang bij de behandeling van het bezwaar, omdat de motivering in het besluit een terugkeer naar de school van voorkeur mogelijk belemmert. In de verklaring, die door twee deskundigen sámen is ondertekend, is namelijk alleen opgenomen dat de benodigde ondersteuning van de leerling de mogelijkheden van de school, waar hij voorheen onderwijs volgde, overstijgt. Om die reden is hij op speciaal onderwijs aangewezen. In de motivering ontbreekt dat geen van de reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband deze ondersteuning op dit moment kan bieden. De Commissie adviseert het samenwerkingsverband daarom om haar motivering aan te passen. Twee afzonderlijke deskundigenverklaringen, die aan een tlv-so ten grondslag behoren te liggen, ontbreken. Daarom adviseert de Commissie om deze twee afzonderlijke verklaringen alsnog op te stellen.