Datum uitspraak: 04-12-2019
Nummer uitspraak: 108955
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school voor regulier basisonderwijs verwijdert een leerling, omdat de school handelingsverlegen is. Het samenwerkingsverband kent voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) toe voor de duur van zeven jaar. Het samenwerkingsverband geeft ook een onderwijszorgarrangement af, waarbij onderwijs en onderzoek kan worden gecombineerd. Het beleid van het samenwerkingsverband is dat een kortdurende tlv wordt afgegeven als sprake is van een onderzoeksvraag.

Advies van de Commissie
Met een nadere motivering van de geldigheidsduur kan het tlv-besluit in stand blijven.

Toelichting
De tlv is mede bedoeld om via observaties het ontwikkelingsperspectief van de leerling duidelijk te krijgen. Het beleid van het samenwerkingsverband is om voor een dergelijk onderzoeksarrangement een kortlopende tlv af te geven. Van dit beleid is ongemotiveerd afgeweken. Dat is niet toegestaan. Het samenwerkingsverband moet daarom het besluit voorzien van een nadere motivering.