Datum uitspraak: 25-06-2020
Nummer uitspraak: 109250
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vso-school vraagt voor een leerling met uitstroomprofiel "arbeidsmatige dagbesteding" een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan voor de duur tot het einde van het schooljaar waarin de leerling achttien jaar wordt. Het samenwerkingsverband geeft een tlv af voor de aangevraagde geldigheidsduur. De ouders van de leerling zijn het hier niet mee eens en willen dat een tlv wordt afgegeven tot het einde van het schooljaar waarin hun zoon de leeftijd van twintig jaar bereikt.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het besluit deugdelijk te motiveren, op grond van eigenstandig opgestelde deskundigenadviezen. 

Toelichting
De duur van de tlv is gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De ondersteuningsbehoefte van de leerling kon voor een periode van twee jaar worden vastgesteld. Voordat de geldigheidsduur van de huidige tlv is verstreken, zal zorgvuldig bepaald moeten worden of verlenging van de tlv passend is bij de ontwikkeling van de leerling.
De huidige tlv kan gehandhaafd blijven. Het samenwerkingsverband moet in de beslissing op bezwaar de gronden waarop de duur van de tlv is bepaald wel duidelijk toelichten.