Datum uitspraak: 08-02-2021
Nummer uitspraak: 109583
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een school voor regulier voortgezet onderwijs. Ondanks de inzet van extra ondersteuning worden de doelen op het gebied van gedrag niet gehaald. Het samenwerkingsverband (swv) kent daarom een tlv-vso toe. De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten mits voorzien van voldoende deugdelijk onderbouwde deskundigenverklaringen van daartoe bevoegde deskundigen. 
  
Toelichting
Er zitten formele en inhoudelijke gebreken aan de deskundigenverklaringen. Het swv dient dit te herstellen. Inhoudelijk houdt de tlv stand als de nieuw op te stellen deskundigenverklaringen ook tot vso concluderen. De school kan onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ondanks de ingezette extra begeleiding komt de leerling nauwelijks tot leren. Onderwijs binnen een vso-setting is gezien het ernstig en structureel afwijkend gedrag van de leerling het meest passend.