Datum uitspraak: 28-02-2019
Nummer uitspraak: 108583
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling valt op door zijn verstorend gedrag op school. Vanwege een gebeurtenis buiten school is de leerling een contactverbod opgelegd met medeleerlingen. Hierdoor kan hij geen onderwijs op school volgen. Nadat het schoolbestuur een tlv had aangevraagd, is de leerling nog tijdelijk op een andere reguliere school van hetzelfde schoolbestuur geplaatst. Ook daar vertoonde hij onaangepast gedrag en deze school adviseerde om de tlv-aanvraag door te zetten. Sedertdien zit de leerling thuis.

Advies van de Commissie   
Het bezwaar is gegrond. De motivering van de beslissing is niet toereikend en moet aangevuld worden. Als het samenwerkingsverband deze tekortkoming herstelt, kan de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring gehandhaafd worden.

Toelichting
De leerling heeft meer begeleiding nodig dan het reguliere onderwijs kan bieden. De ondersteuningsbehoefte van de leerling wijst op wenselijkheid van plaatsing in het vso. Maar de beslissing is niet voldoende gemotiveerd. De belangrijkste argumenten uit de deskundigenadviezen moeten in het besluit opgenomen zijn, zodat het voor de ouders duidelijk is op grond waarvan het besluit is genomen. Het samenwerkingsverband moet dat verzuim herstellen.