Datum uitspraak: 22-08-2002
Nummer uitspraak: 102053
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10 maakt bezwaar tegen de functiebeschrijving in relatie tot de door hem verrichte werkzaamheden en is van mening dat de functie van BVE-docent met maximumschaal 11 op hem van toepassing is. De werknemer geeft aan dat hij voldoet aan de functievereisten van de functie van BVE-docent 11. De werkgever heeft aangegeven dat de werknemer tussentijds van standpunt is veranderd hetgeen niet is toegestaan. De Commissie heeft in een eerdere procedure tussen partijen geconstateerd dat partijen bij de procedure bij de interne bezwarencommissie gescheiden zijn gehoord en heeft de zaak toen terugverwezen voor nieuwe behandeling bij de interne bezwarencommissie. Desondanks heeft de interne bezwarencommissie partijen niet gehoord maar in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgaande procedure. Daarbij is de werknemer niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de brief van de werkgever d.d. 23-08-2001 aan de interne bezwarencommissie. Een en ander zou wegens strijd met het principe van hoor en wederhoor reden kunnen vormen om de behandeling weer terug te verwijzen naar de interne bezwarencommissie, eens te meer nu ook het tweede advies van de interne bezwarencommissie summier genoemd kan worden en niet duidelijk is op welke feiten en/of omstandigheden dit advies gebaseerd is. Gezien de uitgebreide behandeling van het bezwaar ter zitting en het feit dat een tweede terugverwijzing om proceseconomische redenen niet gewenst is zal de Commissie het bezwaar behandelen. De Commissie kan de werkgever niet volgen in zijn stelling dat de werknemer niet van standpunt had mogen veranderen. Voor het oordeel van de Commissie is van belang hetgeen de werknemer feitelijk aan werkzaamheden heeft verricht in het ijkjaar. Bovendien heeft de werkgever zich voldoende kunnen beraden op het door de werknemer ingenomen standpunt zodat hij niet is geschaad in zijn procesbelang. De Commissie constateert dat de werknemer in overwegende mate voldoet aan de functiebeschrijving van de BVE-docent met maximumschaal 11.
Bezwaar is gegrond