Datum uitspraak: 25-05-2011
Nummer uitspraak: 104872
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster stelt dat functie van Coördinator C in het geheel niet aansluit bij haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een functiebeschrijving op hoofdlijnen, zoals hier aan de orde, behoeft geen bezwaar te zijn, maar dient voldoende aanknoping te bieden voor de redelijkheidstoets van de Commissie. De werkneemster is vanaf haar indiensttreding als docent niet belast geweest met lesgevende taken. Zij heeft vrijwel uitsluitend coördinerende taken binnen de zorgstructuur verricht. Door het opnemen van een taakbijlage bij de functiebeschrijving wordt een relevant deel van de taakinhoud van de functie in de functiebeschrijving buiten beschouwing gelaten. Dit is in dit geval niet juist omdat hiermee de reikwijdte van bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet adequaat in de beschrijving van de functie is opgenomen. Voorts worden in de taakbijlage belangrijke aspecten in de functiebeschrijving van de werkneemster vervangen, hetgeen tot een oneigenlijk gebruik van de taakbijlage leidt, die immers als aanvulling is bedoeld. De werkgever dient na overleg met de werkneemster te komen tot een passende beschrijving van de functie. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: