Datum uitspraak: 04-02-2011
Nummer uitspraak: 104671
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In het Convenant Leerkracht hebben de VO-raad en de vakbonden voorbeeldmateriaal, ter inspiratie, opgenomen om te laten zien hoe de functiemix toegepast kan worden op de docentfuncties. Nieuw ontworpen functies dient het bevoegd gezag te laten waarderen door een gecertificeerd FUWA-deskundige. De werkgever heeft bij de actualisatie van de functiebeschrijvingen in het kader van de functiemix aan deze verplichting voldaan. Derhalve wordt, met inachtneming van de kenmerken en scores van FUWA VO, getoetst of en op welk niveau de werkzaamheden van de werknemer inpasbaar zijn binnen dit functiebouwwerk en of deze werkzaamheden juist zijn gewaardeerd.
De werknemer, docent bij een Praktijkschool, is overwegend belast met het begeleiden van leerlingen in en rond de stagepraktijk. Hij signaleert sociaal-pedagogische problemen, bespreekt die en consulteert deskundigen. Deze werkzaamheden, ook bij crisissituaties, ontstijgen niet het LB-/schaal 10-niveau. Ter vergelijking wijst de Commissie op de voorbeeldfunctie schoolmaatschappelijk werker. Een dergelijke functionaris is belast met psycho-sociale hulp, heeft een vrij zelfstandige rol en wordt gewaardeerd op het niveau van schaal 10. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: