Datum uitspraak: 28-01-2011
Nummer uitspraak: 104641
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens de kenmerken en scores FUWA VO wordt voor het toekennen van een score 4 op kenmerk 2 (doel van de werkzaamheden) verlangd dat de functionaris bijvoorbeeld onderwijsprogramma's ontwikkelt of dat zijn werkzaamheden zijn gericht op de ontwikkeling en vernieuwing van het eigen vakgebied. Hiervan is bij de werknemer sprake. Op de peildatum was hij volgens zijn jaartaakoverzicht belast met onderwijsontwikkeling en heeft hij een vakoverstijgend vak ontwikkeld dat is opgenomen in het vakkenpakket voor vwo 4. Inherent aan vakoverstijgende onderwijsontwikkeling is een vorm van samenwerking hierover met andere secties. Dit collectief aspect doet geen afbreuk aan het waarderingstechnisch oordeel over de ontwikkeltaak. Of de werknemer ten aanzien van zijn ontwikkelwerkzaamheden kartrekker is geweest is evenmin doorslaggevend voor het toekennen van een score 4 op kenmerk 2, daar dit criterium bij kenmerk 2 bij het overzicht van kenmerken en scores FUWA VO, niet is opgenomen noch daarop wordt geduid. Meerdere teamleiders hebben bevestigd dat de werknemer was belast met ontwikkeltaken waar de werkgever ter zitting inhoudelijk geen verweer op heeft gevoerd. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: