Datum uitspraak: 31-10-2013
Nummer uitspraak: 105862
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bestreden besluit is gedateerd (donderdag) 18 april 2013 zodat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is gestart op (vrijdag) 19 april 2013 om te eindigen op (donderdag) 30 mei 2013. Het bezwaarschrift is gedateerd en ontvangen op 14 juni 2013, derhalve ruim na het eindigen van de bezwaartermijn.
Als reden voor de te late indiening wijst bezwaarde erop dat zij en haar collega beiden de interne bezwaarprocedure bij de werkgever hebben doorlopen. Omdat bezwaarde geen lid was van de vakbond en haar collega wel spraken zij af dat de collega aan de vakbond zou vragen om een bezwaarschrift in te dienen bij de Commissie. De collega deed dit op haar eigen naam. Bezwaarde meende dat de vakbond ook namens haar bezwaar zou maken. Daarmee is niet aannemelijk gemaakt dat bezwaarde er vanuit mocht gaan dat het verzoek door de collega aan de vakbond om op te treden als haar gemachtigde ook betrekking had op bezwaarde. Bezwaarde was er voldoende mee bekend dat haar bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken moest zijn ingediend. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar, het bezwaar is niet-ontvankelijk.