Datum uitspraak: 25-08-2021
Nummer uitspraak: 109665
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft op grond van artikel 5.6 cao po een heroverwegingsproces voor de functies op de scholen ingericht. Inpassing vindt in eerste instantie horizontaal plaats. In individuele gesprekken met de directeur-bestuurder kan worden gekomen tot een hogere indeling. De werknemer wordt de functie toegedeeld van directeur D11.

Uitspraak Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
Bezwaarde is belast met vaststelling van het schoolplan, maar is daarbij er toe gehouden binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde kaders en binnen een bestaand format te werken, terwijl bovendien een belangrijk deel van het schoolplan onder verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker Kwaliteit Onderwijs valt. Daarbij vindt de vaststelling van het schoolplan plaats door de directeur-bestuurder. Daarmee is sprake van een taak die onder het resultaatgebied van de functie van directeur D11 valt. Het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag houdt uit zijn aard geen meerjarenaspect in.
Voor de meerjarenplanning geldt dat deze rechtstreeks voortvloeit uit het schoolplan zodat de opstelling hiervan evenzeer onder de functie van directeur D11 valt.
De opstelling van het schoolondersteuningsprofiel betreft een overzicht van welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Het heeft een gelding voor een bepaalde periode, maar is niet om die reden een meerjarenbeleidsplan.
De werkzaamheden van bezwaarde in verband met het Kindcentrum betreffen voorbereidende werkzaamheden waarbij de eindverantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder rust.

Trefwoorden: