Datum uitspraak: 02-10-2015
Nummer uitspraak: 106948
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een vso-school laat een leerling klas 3 vmbo-t niet doubleren en adviseert om binnen de school het onderwijs op mbo niveau 1 te gaan volgen op een andere locatie. De leerling wilde terug naar het niveau vmbo-k binnen regulier onderwijs.

Advies Commissie:
Het verzoek is gegrond. De mogelijkheid tot afronding van het voortgezet onderwijs is voor de leerling afgesloten als gevolg van het advies van de school. De vso-school biedt geen derde leerjaar aan op vmbo-k niveau. Zij had bij het samenwerkingsverband moeten nagegaan of er, buiten de eigen schoolorganisatie, alternatieven bestaan die aansluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Toelichting:
De vso-school biedt binnen de eigen schoolorganisatie alleen het eerste en tweede leerjaar vmbo-kader aan. Daarna stroomt men uit naar een pré-entreeklas voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar vmbo-t. De leerling in kwestie stroomt op, haalt het derde jaar vmbo-t echter niet en krijgt het advies af te stromen naar het mbo op niveau 1, op een andere locatie. De school biedt dit aan binnen de eigen organisatie en de leerling wordt formeel dus niet verwijderd. Een dergelijke situatie (ander niveau, andere locatie, andere leerlingpopulatie) stelt de Commissie gelijk met verwijdering, zodat zij bevoegd is het verzoek te behandelen. Zij overweegt dat leeftijdgenoten zonder ondersteuningsbehoefte in dezelfde omstandigheden wel de mogelijkheid hebben op zoek te gaan naar een andere school die de vmbo-k opleiding tot en met examinering aanbiedt. Van de school had in het kader van de zorgplicht verwacht mogen worden dat zij bij het samenwerkingsverband was nagegaan of er in deze zaak voor de leerling alternatieven waren, anders dan het, via de eigen onderwijsorganisatie, laten volgen van het mbo op niveau 1.