Datum uitspraak: 16-12-2015
Nummer uitspraak: 107007
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klagers klagen over de harde aanpak van de duo-leerkrachten en het niet aanpassen van die aanpak ondanks toezeggingen.  Ook klagen zij erover dat de klacht niet goed onderzocht is bij de interne klachtbehandeling door het bestuur.

Advies van de Commissie
De klacht over de door klagers ervaren harde aanpak is gegrond.
De klacht over het niet aanpassen van de door klagers ervaren harde aanpak na gedane toezeggingen, is deels gegrond.
De klacht over de interne klachtbehandeling is ongegrond.

Toelichting
Onder de harde aanpak verstaan klagers maatregelen en regels die door de leerling als straf ervaren werden en lang duurden.
Van de school mag verwacht worden dat zij bij het opleggen van een strafmaatregel, of een maatregel van orde die maar één leerling in het bijzonder treft, tijdig duidelijk aan de leerling en haar ouders aangeeft waarom is besloten tot de maatregel, hoe lang de maatregel zal duren en wat het doel ervan is. Daarnaast dienen evaluatiemomenten te worden afgesproken.
Voor de leerling golden meerdere maatregelen die tegelijkertijd werden opgelegd, in duur niet beperkt waren en vooral restrictief van aard, terwijl dit haaks stond op het advies verkregen uit psychodiagnostisch onderzoek om de leerling positief te benaderen.
De toezeggingen om de aanpak aan te passen zijn deels niet nagekomen.
Het schoolbestuur heeft een gesprek gevoerd met klagers, de leerkrachten gehoord, de kwaliteitsbeoordelingen van de leerkrachten ingezien en een bezoek aan de klas gebracht. Daarmee heeft het schoolbestuur de klacht goed onderzocht.