Datum uitspraak: 01-05-2017
Nummer uitspraak: 107558 - 17.01
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een bevoegd gezag wil een van zijn basisscholen, een kleine dorpsschool, samenvoegen met een andere basisschool. De medezeggenschapsraad (MR) stemt niet in met het fusievoorstel. Het bevoegd gezag legt een instemmingsgeschil voor aan de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
De MR heeft in redelijkheid tot het onthouden van instemming aan het fusievoorstel kunnen komen. Er is geen sprake van zwaarwegende omstandigheden die het fusievoorstel rechtvaardigen.

Toelichting
Bij een ingrijpend besluit als fusie moet een bevoegd gezag de MR op tijd en op de juiste wijze betrekken. In dit geval heeft het bevoegd gezag zonder evidente noodzaak lang gewacht met het formeel in gang zetten van de in de Wms beschreven instemmingsprocedure. Verder heeft het bevoegd gezag onvoldoende voldaan aan de onderzoeksplicht die hoort bij het opstellen van de verplichte fusie-effectrapportage. Ook heeft het bevoegd gezag, in strijd met de wet, geen overleg met de MR gevoerd over een door de MR gepresenteerd alternatief.
Al met al is van open en reëel overleg met de MR geen sprake geweest. De belangen van de MR zijn daardoor ernstig geschaad.
Deze inbreuk op de Wms is dermate ernstig, dat de MR in redelijkheid tot het onthouden van instemming aan het voorgenomen fusiebesluit heeft kunnen komen.
Los daarvan heeft de MR ook op inhoudelijke gronden in redelijkheid tot het onthouden van instemming kunnen komen.

 

Trefwoorden: