Datum uitspraak: 15-03-2016
Nummer uitspraak: 107136
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ex-werkneemster klaagt erover dat de adjunct-directeur zich in referenties over haar onjuist en onheus heeft uitgelaten.

Oordeel Voorzitter Commissie
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de Commissie geen rechtspositionele klachten van (ex-)werknemers in behandeling neemt.
Het bezwaar tegen dit oordeel is door een andere voorzitter ongegrond verklaard.

Toelichting
De Commissie behandelt in beginsel geen klachten van ex-werknemers. Niet-ontvankelijkverklaring kan achterwege blijven als er bijzondere belangen zijn die dat rechtvaardigen. Deze bijzondere belangen moeten verband houden met de kwaliteit van het onderwijs en niet van rechtspositionele aard zijn. Het afgeven van referenties vloeit voort uit de voormalige arbeidsverhouding van de ex-werkneemster met de school. Daarmee is de klacht van rechtspositionele aard. In bezwaar heeft de ex-werkneemster geen feiten of omstandigheden aangedragen die tot een andere beslissing leiden. Daarom is het bezwaar ongegrond verklaard.