Datum uitspraak: 01-06-2015
Nummer uitspraak: 106684
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werknemer klaagt over de integriteit van de directeur, fraude en machtsmisbruik.

Oordeel Voorzitter Commissie
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de klacht afkomstig is van een ex-werknemer en gebeurtenissen betreft die verjaard zijn of waarvoor een andere voorziening openstaat.
Hiertegen heeft klager bezwaar ingediend, dat door de Voorzitter deels gegrond, deels ongegrond verklaard is. 

Toelichting
De Commissie behandelt in beginsel geen klachten van ex-werknemers. Evenwel kan niet-ontvankelijkverklaring achterwege blijven indien bijzondere belangen dat rechtvaardigen. Aan deze afweging komt de Commissie niet toe, omdat de Commissie als beleid heeft geen klachten in behandeling te nemen over gebeurtenissen die zich langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan. De meeste gebeurtenissen waarover wordt geklaagd hebben zich langer dan een jaar geleden voorgedaan. Voor het overige is sprake van klachten waarvoor een andere voorziening openstaat. De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. 

In bezwaar stelt klager dat hij op het moment waarop hij de klacht indiende nog in dienst was en dat de klachten wel degelijk de kwaliteit van onderwijs beïnvloeden. De Voorzitter overweegt dat de eerdere beslissing op dat punt onjuist was. Voorts is het bezwaar ongegrond omdat niet duidelijk wordt in hoeverre de door klager aangehaalde onderwerpen de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. Ook gaat een aantal onderwerpen de bevoegdheid van de Commissie te buiten.