Datum uitspraak: 22-06-2017
Nummer uitspraak: 107593
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van een leerling hebben bij de interne klachtencommissie van de school een klacht ingediend over de houding van een leerkracht ten opzichte van hun zoon. Met een ouder kind hadden zij een vergelijkbare ervaring bij deze leerkracht. De interne klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard en het bestuur geadviseerd voor de leerkracht een coachingstraject op te zetten en de toezegging aan de ouders te doen dat hun jongste kind niet bij de leerkracht in de klas zou komen. De leerkracht heeft een klacht ingediend over de manier waarop het bestuur de klacht van de ouders heeft afgehandeld.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De interne klachtafhandeling voldoet op veel onderdelen niet aan de elementaire beginselen van klachtbehandeling. De leden van het College van Bestuur maken deel uit van de klachtencommissie en adviseren zo aan zichzelf. De inhoud van de klacht was niet volledig bekend, er heeft onvoldoende hoor en wederhoor plaatsgevonden en van het horen werden geen verslagen gemaakt. Verder heeft het bevoegd gezag zonder onderzoek de beweringen van de klagende ouders overgenomen en daardoor niet onpartijdig gehandeld. Ook was er geen vertrouwenspersoon beschikbaar om de leerkracht bij te staan. Het oordeel over de gegrondheid van de klacht vindt zo geen grondslag in de na zorgvuldig onderzoek vastgestelde feiten. De jegens de leerkracht getroffen maatregelen kunnen daarom in redelijkheid niet op het oordeel van de interne klachtencommissie worden gebaseerd.
De Commissie adviseert het bevoegd gezag om de interne klachtenprocedure te evalueren en aan te passen en om op grond van die herbezinning recht te doen aan de leerkracht.

Trefwoorden: